ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4276/2014 (ΦΕΚ A 155), το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης σε κατηγορίες Αστέρων για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ B 10) Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Τουρισμού.
Αντίστοιχα, το ΞΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης σε κατηγορίες Κλειδιών για τα Επιπλωμένων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όπως προβλέπουν οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ B 2840) και 91/2015 (ΦΕΚ B 69) Υπουργικών Αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού. 

Το ΞΕΕ, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων της υπ'αριθμ. 219/2015 (ΦΕΚ Β 14) Υπουργικής Απόφασης, εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης Αστέρων ή Κλειδιών με βάση:
(α) την "Τεχνική Εκθεση Τουριστικών Καταλυμάτων" και (β) τη "Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης" που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΞΕΕ από Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Φορέα Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065.

Οι τεχνικές εκθέσεις συντάσσονται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό επιθεωρητές των ΦΔΕΕ.