ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιθεώρηση κάθε τουριστικής μονάδας πραγματοποιείται με την φυσική παρουσία επιθεωρητή ή ομάδας επιθεωρητών του διαπιστευμένου από το Ε.ΣΥ.Δ. Φορέα Διαπίστευσης Ελέγχων και Επιθεωρήσεων που επιλέγει η διοίκηση της τουριστικής μονάδας για την βεβαίωση της κατάταξής της στην αρμόζουσα κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών.

Μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του διαπιστευμένου φορέα υπογράφεται σύμβαση για την διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των διεργασιών της επιθεώρησης.

Η χρονική διάρκεια και το κόστος της επιθεώρησης υπολογίζονται αλγοριθμικά βάσει της δυναμικότητας, του τύπου και της αιτούμενης κατηγορίας κατάταξης της τουριστικής μονάδας και ολοκληρώνεται σε 1 έως 5 ημέρες από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές.

Ο επιθεωρητής, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, συντάσσει τεχνική έκθεση η οποία, αφού ελεγχθεί από τον φορέα διαπίστευσης όπου ανήκει ο επιθεωρητής, υποβάλλεται στο ΞΕΕ για την τελική πιστοποίηση της κατάταξης του τουριστικού καταλύματος.