ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η SGS και η CERTHOTEL έχουν συνάψει συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης τουριστικών καταλυμάτων για την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες Αστέρων ή Κλειδιών, τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και την υποβολή αυτών στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η SGS αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και πιστοποιήσεων παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την ακεραιότητά της. Με περισσότερους από 85.000 υπαλλήλους λειτουργεί ένα δίκτυο 1.800 γραφείων και εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο. Η SGS στην Ελλάδα έχει επιθεωρηθεί από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 και έχει λάβει διαπίστευση για την τεχνική επιθεώρηση των τουριστικών καταλυμάτων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες Αστέρων ή Κλειδιών.

Η CERTHOTEL είναι εταιρεία η οποία στελεχώνεται κατά βάση από μηχανικούς και εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι ως πιστοποιημένοι επιθεωρητές με εμπειρία στον τομέα των τουριστικών υποδομών, λειτουργούν ευέλικτα και ουσιαστικά στο αντικείμενο της επιθεώρησης τουριστικών καταλυμάτων. Η δραστηριότητα της CERTHOTEL στην επιθεώρηση τουριστικών καταλυμάτων χρονολογείται από το 2006 με την συμμετοχή της στο αντίστοιχο πρόγραμμα καταγραφής που είχε πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».