ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύμφωνα με τον Ν 4276/2014 (ΦΕΚ A 155), το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης σε κατηγορίες Αστέρων των ξενοδοχειακών μονάδων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ B 10) Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Τουρισμού και με βάση την τεχνική έκθεση που συντάσσεται από επιθεωρητές Διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ Φορέων Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065.

Επίσης, το ΞΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης σε κατηγορίες Κλειδιών των Επιπλωμένων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ B 2840) και 91/2015 (ΦΕΚ B 69) Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Τουρισμού.

Το ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης Αστέρων ή Κλειδιών βασιζόμενο στην τεχνική έκθεση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Επιμελητήριο από Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, Φορέα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων. Οι τεχνικές εκθέσεις συντάσσονται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό επιθεωρητές.

 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Η SGS και η CERTHOTEL έχουν υπογράψει συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης τουριστικών καταλυμάτων για την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες Αστέρων ή Κλειδιών, για την σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων και την υποβολή αυτών των εκθέσεων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η SGS αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και πιστοποιήσεων παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την ακεραιότητά της. Με περισσότερους από 85.000 υπαλλήλους, λειτουργεί ένα δίκτυο 1.800 γραφείων και εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο. Η SGS στην Ελλάδα έχει επιθεωρηθεί από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 και έχει λάβει διαπίστευση για την τεχνική επιθεώρηση τουριστικών καταλυμάτων για την κατάταξή τους σε κατηγορίες Αστέρων ή Κλειδιών.

Η CERTHOTEL είναι εταιρεία η οποία στελεχώνεται κατά βάση από μηχανικούς και εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι ως πιστοποιημένοι επιθεωρητές με εμπειρία στον τομέα των τουριστικών υποδομών λειτουργούν ευέλικτα και ουσιαστικά στο αντικείμενο της επιθεώρησης τουριστικών καταλυμάτων. Η δραστηριότητα της CERTHOTEL στην επιθεώρηση τουριστικών καταλυμάτων χρονολογείται από το 2006 με την συμμετοχή της στο αντίστοιχο, πρόγραμμα καταγραφής που είχε πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Οι επιθεωρητές τουριστικών καταλυμάτων πρέπει, βάσει της οδηγίας του ΕΣΥΔ, να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
- Απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ξενοδοχειακής κατεύθυνσης,

- Απόφοιτοι Σχολών όλων των ειδικοτήτων (πλην θεωρητικών)

- Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 επιτόπιων επιθεωρήσεων (σε όλα τα πρότυπα), ακόμη και ως εκπαιδευόμενοι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Οι επιθεωρητές του φορέα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών σε συστήματα διαχείρισης και τεχνικές επιθεώρησης συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011.

Η εκπαίδευση αυτή επαναλαμβάνεται όταν κριθεί ότι οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση μεταβάλλονται ουσιωδώς.

2. Οι επιθεωρητές του φορέα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών σχετική με τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση και τις τεχνικές επιθεώρησης εφαρμοσμένες στα κριτήρια κατάταξης (υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα) που περιγράφονται στην σχετική νομοθεσία καθώς και να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το ΞΕΕ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι επιθεωρητές υπογράφουν σύμβαση συνεργασίας με τον φορέα διαπίστευσης στην οποία αναφέρονται και περιγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

- Οι επιθεωρητές και το εμπλεκόμενο προσωπικό, δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει ή/και εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε καμία από τις διαδικασίες αδειοδότησης των καταλυμάτων υπό επιθεώρηση κατά τρόπο που να διακινδυνεύει η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

- Για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας των επιθεωρήσεων, δεν πρέπει να προκύπτει ότι οι επιθεωρητές έχουν ή είχαν στο παρελθόν οικονομικές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές με τους υποψηφίους προς πιστοποίηση.

- Δεσμεύονται με δήλωση εμπιστευτικότητας για τα δεδομένα και τα στοιχεία των καταλυμάτων των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών πιστοποίησης ΚΑΙ συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας των επιθεωρητών.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η επιθεώρηση ενός καταλύματος πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία του επιθεωρητή στο τουριστικό κατάλυμα ύστερα από την υπογραφή σύμβασης του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή / ξενοδόχου του καταλύματος με τον φορέα πιστοποίησης και αφού παρασχεθούν στον επιθεωρητή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται με μέριμνα του ξενοδόχου πριν την έναρξη της επιθεώρησης.

Η χρονική διάρκεια και το κόστος της επιθεώρησης υπολογίζονται αλγοριθμικά βάσει της δυναμικότητας, του τύπου και της αιτουμένης κατηγορίας κατάταξης της τουριστικής μονάδας και ολοκληρώνεται εντός 1 ως 5 ημερών από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές.

Ο επιθεωρητής, ύστερα από συνεννόηση με τον διαπιστευμένο φορέα με τον οποίο έχει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, ολοκληρώνει την αυτοψία στον προκαθορισμένο χρόνο και ετοιμάζει τεχνική έκθεση προς υποβολή στο Ξ.Ε.Ε.

Η διαδικασία αναλύεται διεξοδικά στα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

 ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΜΑΣ 

H SGS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επιβλέψεων, αναλύσεων και πιστοποιήσεων στον κόσμο. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών της. Απασχολεί περισσότερους από 85.000 εργαζόμενους και λειτουργεί ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 γραφεία και εργαστήρια σε κάθε γωνία του πλανήτη.

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την SGS αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σύμβολο συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα αλλά και ως εργαλείο επιχειρηματικής υπεροχής.

Αναφερόμενοι στον Τουριστικό κλάδο, αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλοι Tour Operators έχουν εμπιστευτεί την SGS και το Hospitality Excellence Programme που εφαρμόζει προκειμένου να ελέγχουν τις τουριστικές μονάδες με τις οποίες συνεργάζονται παγκοσμίως. Η SGS έχει εμπειρία στην εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε πολλές ακόμα χώρες.

ΩΦΕΛΗ

Η συνεργασία με την SGS εξασφαλίζει σημαντικό αντικείμενο ενασχόλησης στις μεγαλύτερες και καλύτερες τουριστικές μονάδες της Ελλάδας, δημιουργώντας ταυτόχρονα για τον συνεργάτη επιθεωρητή εμπειρία υψηλού επιπέδου και συνεπώς ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας στην παρούσα αλλά και σε μελλοντική φάση της καριέρας του.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ
E-MAIL
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
αποστολή και σε μένα